Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS i 2019. Innkrevingen begynte 17. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 417 808 410 500 13 478 13 242 1,8 %
Februar 450 903 437 211 16 104 15 615 3,1 %
Mars 497 740 546 739 16 056 17 637 - 9,0 %
1. kvartal 1 366 451 1 394 450 15 183 15 494 - 2,0 %
           
April 605 726 522 602 20 191 17 420 15,9 %
Mai 605 671 635 625 19 538 20 504 - 4,7 %
Juni   734 818   24 494  
2. kvartal   1 893 045   20 803  
1. halvår   3 287 495   18 163  
           
Juli   1 182 229   38 136  
August   889 441   28 692  
September   646 197   21 540  
3. kvartal   2 717 867   29 542  
Sum akk.   6 005 362   21 998  
           
Oktober   574 889   18 545  
November   467 720   15 591  
Desember   478 709   15 442  
4. kvartal   1 521 318   16 536  
           
Sum året   7 526 680   20 621  

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS i 2018. Innkrevingen begynte 17. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 410 500 417 348 13 242 13 463 - 1,6 %
Februar 437 211 446 955 15 615 15 963 - 2,2 %
Mars 546 739 476 475 17 637 15 370 14,7 %
1. kvartal 1 394 450 1 340 778 15 494 14 898 4,0 %
           
April 522 602 594 003 17 420 19 800 - 12,0 %
Mai 635 625 588 670 20 504 18 989 8,0 %
Juni 734 818 735 775 24 494 24 526 - 0,1 %
2. kvartal 1 893 045 1 918 448 20 803 21 082 - 1,3 %
1. halvår 3 287 495 3 259 226 18 163 18 007 0,9 %
           
Juli 1 182 229 1 164 616 38 136 37 568   1,5 %
August 889 441 881 351 28 692 28 431   0,9 %
September 646 197 630 953 21 540 21 032   2,4 %
3. kvartal 2 717 867 2 676 920 29 542 29 097   1,5 %
Sum akk. 6 005 362 5 936 146 21 998 21 744   1,2 %
           
Oktober 574 889 574 231 18 545 18 524   0,1 %
November 467 720 448 831 15 591 14 961   4,2 %
Desember 478 709 464 045 15 442 14 969   3,2 %
4. kvartal 1 521 318 1 487 107 16 536 16 164   2,3 %
           
Sum året 7 526 680 7 423 253 20 621 20 338   1,4 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS i 2017. Innkrevingen begynte 17. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 417 757 - 13 476 - - %
Februar 447 416 - 15 979 - - %
Mars 476 901 - 15 384 - - %
1. kvartal 1 342 074 - 14 912 - - %
           
April 595 237 - 19 841 - - %
Mai 590 294 - 19 042 - - %
Juni 737 264 - 24 575 - - %
2. kvartal 1 922 795 - 21 130 - - %
1. halvår 3 264 869 - 18 038 - - %
           
Juli 1 166 721 - 37 636 -   - %
August 882 893 - 28 480 -   - %
September 631 837 - 21 061 -   - %
3. kvartal 2 681 451 - 29 146 -   - %
Sum akk. 5 946 323 - 21 781 -   - %
           
Oktober 575 055 - 18 550 -   - %
November 449 289 - 14 976 -   - %
Desember 464 419 235 220 14 981 15 681   - %
4. kvartal 1 488 763 235 220 16 182 15 681   - %
           
Sum året 7 435 086 235 220 20 370 15 681   - %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS fra åpning 17. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni - - - - - %
2. kvartal - - - - - %
1. halvår - - - - - %
           
Juli - - - -   - %
August - - - -   - %
September - - - -   - %
3. kvartal - - - -   - %
Sum akk. - - - -   - %
           
Oktober - - - -   - %
November - - - -   - %
Desember 235 220 - 15 681 -   - %
4. kvartal 235 220 - 15 681 -   - %
           
Sum året 235 220 - 15 681 -   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS står for delfinansiering av utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert