Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 420 166 413 639 13 554 13 343 1,6 %
Februar 466 751 447 487 16 670 15 982 4,3 %
Mars 542 308 529 896 17 494 17 093 2,3 %
1. kvartal 1 429 225 1 391 022 15 880 15 456 2,7 %
           
April 643 574 492 484 21 452 16 416 30,7 %
Mai 665 034 622 922 21 453 20 094 6,8 %
Juni 814 520 760 413 27151 25 347 7,1 %
2. kvartal 2 123 128 1 875 819 23 331 20 613 13,2 %
           
Juli 1 290 241 1 370 344 41 621 44 205 -5,8 %
August 960 845 978 786 30 995 31 574 -1,8 %
September 685 836 714 315 22 861 23 811 -4 %
3. kvartal 2 936 922 3 063 445 31 923 33 298 -4,1 %
           
Oktober   668 226   21 556  
November   503 689   16 790  
Desember   496 912   16 029  
4. kvartal   1 668 827   18 139  
           
Sum året   7 999 112   21 915  

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS i 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 413 639 441 773 13 343 14 251 - 6,4 %
Februar 447 487 488 049 15 982 16 829 - 5,0 %
Mars 529 896 371 104 17 093 11 971 42,8 %
1. kvartal 1 391 022 1 300 926 15 456 14 296 8,1 %
           
April 492 484 352 255 16 416 11 742 39,8 %
Mai 622 922 544 947 20 094 17 579 14,3 %
Juni 760 413 729 429 25 347 24 314 4,2 %
2. kvartal 1 875 819 1 626 631 20 613 17 875 15,3 %
1. halvår 3 266 841 2 927 557 18 049 16 085 12,2 %
           
Juli 1 370 343 1 307 746 44 205 42 185 4,8 %
August 978 785 894 451 31 574 28 853 9,4 %
September 714 315 691 284 23 811 23 043 3,3 %
3. kvartal 3 063 444 2 893 481 33 298 31 451 5,9 %
Sum akk. 6 330 285 5 821 038 23 188 21 245 9,1 %
           
Oktober 668 226 627 994 21 556 20 258 6,4 %
November 503 689 460 658 16 790 15 355 9,3 %
Desember 496 912 479 944 16 029 15 482 3,5 %
4. kvartal 1 668 827 1 568 596 18 139 17 050 6,4 %
           
Sum året 7 999 112 7 389 635 21 915 20 190 8,5 %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS i 2020. Innkrevingen begynte 17. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 441 773 417 808 14 251 13 478 5,7 %
Februar 488 049 450 903 16 829 16 104 4,5 %
Mars 371 104 497 740 11 971 16 056 - 25,4 %
1. kvartal 1 300 926 1 366 451 14 296 15 183 - 5,8 %
           
April 352 255 605 726 11 742 20 191 - 41,8 %
Mai 544 947 605 671 17 579 19 538 - 10,0 %
Juni 729 429 774 905 24 314 25 830 - 5,9 %
2. kvartal 1 626 631 1 986 302 17 875 21 827 - 18,1 %
1. halvår 2 927 557 3 352 753 16 085 18 523 - 13,2 %
           
Juli 1 307 746 1 161 870 42 185 37 480 12,6 %
August 894 451 880 046 28 853 28 389 1,6 %
September 691 284 647 530 23 043 21 584 6,8 %
3. kvartal 2 893 481 2 689 446 31 451 29 233 7,6 %
Sum akk. 5 821 038 6 042 199 21 245 22 133 - 4,0 %
           
Oktober 627 994 579 010 20 258 18 678 8,5 %
November 460 658 462 206 15 355 15 407 - 0,3 %
Desember 479 944 482 263 15 482 15 557 - 0,5 %
4. kvartal 1 568 596 1 523 479 17 050 16 560 3,0 %
           
Sum året 7 389 635 7 565 681 20 190 20 728 - 2,6 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS i 2019. Innkrevingen begynte 17. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 417 808 410 500 13 478 13 242 1,8 %
Februar 450 903 437 211 16 104 15 615 3,1 %
Mars 497 740 546 739 16 056 17 637 - 9,0 %
1. kvartal 1 366 451 1 394 450 15 183 15 494 - 2,0 %
           
April 605 726 522 602 20 191 17 420 15,9 %
Mai 605 671 635 625 19 538 20 504 - 4,7 %
Juni 774 905 734 818 25 830 24 494 5,5 %
2. kvartal 1 986 302 1 893 045 21 827 20 803 4,9 %
1. halvår 3 352 753 3 287 495 18 523 18 163 2,0 %
           
Juli 1 161 870 1 182 229 37 480 38 136 - 1,7 %
August 880 046 889 441 28 389 28 692 - 1,1 %
September 647 530 646 197 21 584 21 540 0,2 %
3. kvartal 2 689 446 2 717 867 29 233 29 542 - 1,0 %
Sum akk. 6 042 199 6 005 362 22 133 21 998 0,6 %
           
Oktober 579 010 574 889 18 678 18 545 0,7 %
November 462 206 467 720 15 407 15 591 - 1,2 %
Desember 482 263 478 709 15 557 15 442 0,7 %
4. kvartal 1 523 479 1 521 318 16 560 16 536 0,1 %
           
Sum året 7 565 681 7 526 680 20 728 20 621 0,5 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS i 2018. Innkrevingen begynte 17. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 410 500 417 348 13 242 13 463 - 1,6 %
Februar 437 211 446 955 15 615 15 963 - 2,2 %
Mars 546 739 476 475 17 637 15 370 14,7 %
1. kvartal 1 394 450 1 340 778 15 494 14 898 4,0 %
           
April 522 602 594 003 17 420 19 800 - 12,0 %
Mai 635 625 588 670 20 504 18 989 8,0 %
Juni 734 818 735 775 24 494 24 526 - 0,1 %
2. kvartal 1 893 045 1 918 448 20 803 21 082 - 1,3 %
1. halvår 3 287 495 3 259 226 18 163 18 007 0,9 %
           
Juli 1 182 229 1 164 616 38 136 37 568   1,5 %
August 889 441 881 351 28 692 28 431   0,9 %
September 646 197 630 953 21 540 21 032   2,4 %
3. kvartal 2 717 867 2 676 920 29 542 29 097   1,5 %
Sum akk. 6 005 362 5 936 146 21 998 21 744   1,2 %
           
Oktober 574 889 574 231 18 545 18 524   0,1 %
November 467 720 448 831 15 591 14 961   4,2 %
Desember 478 709 464 045 15 442 14 969   3,2 %
4. kvartal 1 521 318 1 487 107 16 536 16 164   2,3 %
           
Sum året 7 526 680 7 423 253 20 621 20 338   1,4 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS i 2017. Innkrevingen begynte 17. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 417 757 - 13 476 - - %
Februar 447 416 - 15 979 - - %
Mars 476 901 - 15 384 - - %
1. kvartal 1 342 074 - 14 912 - - %
           
April 595 237 - 19 841 - - %
Mai 590 294 - 19 042 - - %
Juni 737 264 - 24 575 - - %
2. kvartal 1 922 795 - 21 130 - - %
1. halvår 3 264 869 - 18 038 - - %
           
Juli 1 166 721 - 37 636 -   - %
August 882 893 - 28 480 -   - %
September 631 837 - 21 061 -   - %
3. kvartal 2 681 451 - 29 146 -   - %
Sum akk. 5 946 323 - 21 781 -   - %
           
Oktober 575 055 - 18 550 -   - %
November 449 289 - 14 976 -   - %
Desember 464 419 235 220 14 981 15 681   - %
4. kvartal 1 488 763 235 220 16 182 15 681   - %
           
Sum året 7 435 086 235 220 20 370 15 681   - %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS fra åpning 17. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni - - - - - %
2. kvartal - - - - - %
1. halvår - - - - - %
           
Juli - - - -   - %
August - - - -   - %
September - - - -   - %
3. kvartal - - - -   - %
Sum akk. - - - -   - %
           
Oktober - - - -   - %
November - - - -   - %
Desember 235 220 - 15 681 -   - %
4. kvartal 235 220 - 15 681 -   - %
           
Sum året 235 220 - 15 681 -   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS står for delfinansiering av utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert